عرضه کننده عمده برنج، لوبیا و کاشی و سرامیک

شرکت تجارتی تابش خورشید لمتد وارد کننده انواع برنج سیله، لوبیا و دهها نوع کاشی و سرامیک.

مرکز فروش برنج و لوبیا:
مارکیت ابریشم، مندوی باغ قاضی، کابل
۰۷۰۲۰۶۷۰۱۲ – ۰۷۰۶۷۳۷۴۰۸

مرکز فروش کاشی و سرامیک:
خراسان مارکیت، کوته سنگی، کابل
۰۷۰۵۱۲۱۶۷۶ – ۰۷۴۴۴۴۴۷۳۱